Yêu thích
Xem thêm
Joe is 18 years old.Joe năm nay 18 tuổi.Joe works at McDonald's.Joe làm việc tại McDonald's.Joe saves all his money.Joe tiết kiệm tất cả tiền của mình.Joe has $2500.00 in the bank.Joe có $2500,00 trong ngân hàng.He wants to buy a sports car.Anh ấy muốn mua một chiếc xe thể thao.Joe starts to look for a new car.Joe bắt đầu tìm kiếm một chiếc xe mới.Joe looks in the newspaper.Joe nhìn vào tờ báo.Joe looks in magazines.Joe nhìn vào tạp chí.Joe finds a car he likes.Joe tìm được chiếc xe anh ấy thích.Joe goes to see the car with his dad.He really likes it.Joe đi xem xe với bố.Joe doesn't have enough money.Anh ấy thực sự thích nó.Joe's dad tells him to keep saving his moneyJoe không có đủ tiền.Joe wants this car a lot.Bố của Joe bảo anh ấy hãy tiếp tục tiết kiệm tiền.Joe asks his dad to help him.Joe muốn chiếc xe này rất nhiều.Joe and his dad make a deal.Joe nhờ bố giúp đỡ.Joe's dad will lend him the money.Joe và bố anh ấy đã thỏa thuận.Joe must work hard.Joe phải làm việc chăm chỉ.He must pay the money back to his dad.Anh ta phải trả lại số tiền đó cho bố mình.Joe is very happy.Joe đang rất hạnh phúc.Joe owns his first car.Joe sở hữu chiếc ô tô đầu tiên của mình.☞ Thanks for watching!

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

Lesson 12: Joe's first car

Bình luận