Yêu thích
Xem thêm
Samantha is going to an Easter egg hunt.Samantha sẽ đi săn trứng Phục sinh.Tracey is going to an Easter egg hunt.Tracey sẽ đi săn trứng Phục sinh.The Easter egg hunt is at Sydney’s house.Cuộc săn trứng Phục sinh diễn ra tại nhà của Sydney.It is going to be fun.Sẽ vui lắm đây.Sydney’s mom hid chocolate eggs.Mẹ của Sydney giấu những quả trứng sô cô la.Sydney’s mom hid chocolate bunnies.Mẹ của Sydney giấu những chú thỏ sô cô la.Everybody is here.Mọi người đều ở đây.Everybody has an Easter basket.Mọi người đều có một giỏ Phục sinh.The Easter egg hunt can start.Cuộc săn trứng Phục sinh có thể bắt đầu.Everybody must close their eyes.Ai cũng phải nhắm mắt cho qua.One, two, three, go!Một, hai, ba đi nào!Samantha finds an Easter egg.Samantha tìm thấy một quả trứng Phục sinh.The Easter egg is behind a table.Quả trứng Phục sinh ở phía sau một cái bàn.She puts it in her basket.Cô đặt nó trong giỏ của mình.Tracey finds a chocolate Easter bunny.Tracey tìm thấy một chú thỏ Phục sinh bằng sô cô la.It’s under the couch.Nó ở dưới đi văng.Tracey puts in her basket.Tracey bỏ vào giỏ của cô ấy.Sydney finds a chocolate Easter bunny too.Sydney cũng tìm thấy một chú thỏ Phục sinh bằng sô cô la.It’s in front of the television.Nó ở trước tivi.She puts in her basket.Cô đặt trong giỏ của mình.Everybody finds lots of chocolate.Mọi người đều tìm thấy rất nhiều sô cô la.Everybody shares their chocolate.Mọi người chia sẻ sô cô la của họ.Samantha, Tracey, and Sydney love Easter.Samantha, Tracey và Sydney yêu thích lễ Phục sinh.Thanks for watching! Cảm ơn đã xem! Hãy chia sẻ nếu bạn thích bài này cảm ơn rất nhiều

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

Lesson 11: The Easter egg hunt

Bình luận