Yêu thích
Xem thêm
Mark’s favourite sport is hockey.Môn thể thao yêu thích của Mark là khúc côn cầu.He is 25 years old.Anh ấy 25 tuổi.Mark practises three times a week.Mark luyện tập ba buổi một tuần.Practices are two hours long.Mỗi buổi kéo dài hai giờ.Mark plays one game a week.Mark chỉ chơi một trận một tuần.Mark is a good hockey player.Mark là một người chơi khúc côn cầu giỏi.He plays on Friday nights.Anh ấy chơi vào tối thứ Sáu.Friday night hockey games are popular.Trò chơi khúc côn cầu vào tối thứ sáu rất phổ biến.Mark’s family watches him play.Gia đình của Mark xem anh ấy chơi.Mark’s friends watch him play too.Bạn của Mark cũng xem anh ấy chơi.There are always many fans.Luôn luôn có nhiều người hâm mộ.Tonight is the big game.Tối nay là trận đấu lớn.Coaches are coming to watch Mark play.Huấn luyện viên đang đến để xem Mark chơi.Mark wants to play in the National Hockey League.Mark muốn chơi trong National Hockey League.Mark wants to make a lot of money.Mark muốn kiếm thật nhiều tiền.It is very hard to play in the NHL.Rất khó để chơi trong NHL.Mark’s parents want him to go to college.Cha mẹ của Mark muốn anh ấy đi học đại học.They want him to have an education.Họ muốn anh ta có một nền giáo dục.They want Mark to be successful.Họ muốn Mark thành công.They want Mark to be happy.Họ muốn Mark được hạnh phúc.

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

Lesson 10: Mark's big game

Bình luận